Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη συμπλήρωση της φόρμας εθελοντή συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα ανωτέρω χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας έπειτα από την εκ μέρους σας συμπλήρωση της φόρμας εθελοντή.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4§1).

Η συλλογή των ανωτέρω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του προσώπου που επιθυμεί να συνεισφέρει εθελοντικά στην προεκλογική περίοδο, να επικοινωνήσουμε μαζί σας καθώς και να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό του υποψηφίου βουλευτή.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι δύο (2) μήνες και κατόπιν θα διαγραφούν.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • _Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού. Με το αίτημά σας μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
  • _Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού
  • _Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του Κανονισμού.
  • _Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή
  • _Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με τον άρθρο 17 Κανονισμό.
  • _Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού.

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: me@kyrkyr.gr

Επίσης, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)